هنر تمدن اسلامی؛ نقش اعتقادات بر پرده زندگی

شرح عکس: سردر، مناره ها و گنبد مسجد جامع یزد


تبلور تفکرات و باورهای اسلامی و قرآنی در سبک زندگی اسلامی و در رفتار و سکنات مسلمانان، آنچنان عجین و تفکیک ناپذیر بوده و هست که به هیچوجه نمی توان آن را از سلوک و رفتار تفکیک کرد. این آمیختگی و امتزاج در هنرمندان بیشتر و بیشتر نمود دارد، به طوریکه هنرمند مسلمان با همان تعریف قرآنی اش، بدون آنکه متوجه باشد یا به او بگویند و دستور دهند، آن تفکرات و ارزش های اسلامی و قرآنی که با وجودش آمیخته شده را در اثر هنری اش جاری می سازد.


دکتر کریم میرزایی (استاد دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز) این ویژگی را توضیح می دهد:

"... این اندیشه که برآمده از دین اسلام است به طور ناخواسته در هنر هنرمند مسلمان، تبلور پیدا می کند. اصلا عمدی نیست. در واقع او زندگی خودش را در هنرش نقش می زند. همان زندگی که براساس باور و اعتقاداتش بوده که از دین اسلام گرفته شده و در هنرش کاملا رویت می شود..."


ویل دورانت مورخ و نویسنده تاریخ تمدن در جلد چهارم این کتاب درباره کاربرد هنرهای اسلامی چنین می نویسد:

"... همه هنرها در کار تزیین زندگی اسلام و ترقی آن به اوج زیبایی به کار گرفته شده بود. نقش های ظریف در پارچه بافی با خط به هم می آمیخت یا به وسیله آتش بر سفال نقش می بست یا بر سر در بناها و نمای محراب ها تجلی می کرد..."

همین سبک زندگی به ساختار و محتوای علوم و فنون و فرهنگ و هنری که توسط مسلمانان پدید آمد نیز راه یافت و علم و فرهنگ و هنر اسلامی شکل گرفت که در مقابل تمدن اومانیستی و سکولاریستی غرب ، برای خود هویت مستقل و ثابت و پایداری کسب نمود.

/ 0 نظر / 95 بازدید