مسلمانان، اروپاییان را داخل در طریق آدمیت کردند

گوستاو لوبون ، مورخ مشهور فرانسوی درباره تاثیر تمدن اسلام و مسلمانان در آشنا ساختن اروپاییان با علم و فرهنگ و هنر و تمدن در کتاب "تاریخ تمدن اسلام و عرب" می نویسد:

"... تا مدت پانصد سال، مدارس اروپا روی کتب و مصنفات مسلمین دایر بود و هم آنها بودند که اروپا را از لحاظ علم و عمل و اخلاق تربیت کرده، داخل در طریق تمدن نمودند. نفوذ اخلاقی همین اعراب زاییده اسلام، آن اقوام وحشی اروپا را که سلطنت روم را زیر و زِبَر نمودند، داخل در طریق آدمیت نموده و زیر نفوذ فکری و عقلانی آنان، دروازه های علوم و فنون و فلسفه را که از آن به کلی بی خبر بودند، به روی آنها باز کرده و تا 600 سال استاد ما بودند..."


حق مولف که در مدارس عالی اسلامی به شکل جواز درس عمومیت یافته بود با برقراری تشکیلات مدارس عالی در اروپا، به دانشگاههای اروپا راه یافت. این جواز درس مدارس عالی اسلامی در دانشگاههای اروپا به نام لیسانس Licence نامیده شد که امروزه هم هنوز در لغت زنده مانده است و احتمالا سند دیگری که در دانشگاههای اروپا داده می شد و آن را Baccalaureats می نامند از همان اجازه تدریسی است که در مدارس عالی اسلامی مرسوم بوده و آن را "حق الروایه" می گفتند.

مسلمانان با دانشگاههایشان که از قرن نهم میلادی شکوفایی داشت و از زمان گربرت Gerbert که جریان ملاقات ها و روابط از آن طرف پیرنیه Pyrenaen ابتدا کم ولی رو به زیاد می رفت، اروپا را به فکر دانشگاه انداخته و زمینه را فراهم کردند. مراکز علمی اسلامی برای شغل های مختلف و مسائل علمی به طور کلی، نمونه هایی را در برابر چشم اروپا قرار داد. مسلمانان با دادن رتبه ها و درجات انجمن علمی (آکادمی) به افراد و با تقسیم بندی دانشکده ها (فاکولته) و با روش تدریس خود به اروپا سرمشق دادند. آنان نه تنها سازماندهی دانشگاه، بلکه سرفصل ها و مواد درسی آن را هم به مغرب زمین دادند.

زیگرید هونکه در کتاب "خورشید الله برفراز مغرب زمین" با چاپ عکس هایی از اولین دانشگاههای اروپا از جمله دانشگاه کمبریج درباره شباهت و الهام آنها از مدارس عالی اسلامی می نویسد:

"... ضمن اینکه دانشگاههای قدیمی اروپا به خصوص ساختمان های دانشکده های کمبریج، محوطه داخلی اش، مدارس علمیه اسلامی را بیاد می آورد، نمای خارجی و سردر آنها هم اکثرا با سمبل هایی از تمدن اسلامی تزیین شده اند. با استثنائات کمی، تمام دانشگاههای قدیمی اروپا نمای خارجی شان مخلوطی است از قلاع و مساجد آسیایی که مسجد، خود در گذشته سبک ساختمانش قلعه نظامی محسوب می شود..."

/ 0 نظر / 138 بازدید