میراث اسلام برای اروپا

يکي از افرادي که معتقد است تمدن اروپايي چيزهاي زيادي از اسلام آموخته است، پرنس چارلز، وليعهد ولز است. پرنس چارلز تمدن اسلامي و آنچه را امپراتوري اندلس و عثماني به اروپا آموختند، اين طور توصيف مي کند:

 "...ديپلماسي، تجارت آزاد، مرزهاي باز، فنون تحقيق علمي انسان شناسي، آداب معاشرت، مد، طب جايگزين و بيمارستان ها، همگي از اين بزرگ ترين شهر (بغداد) در ميان شهرها آمد. اسلام قرون وسطي در زمان خود دين تساهل و رواداري قابل توجه بود که به اديان مختلف اجازه مي داد مطابق رسوم ديني خود عمل کنند و نمونه مثالي بود که متاسفانه تا قرن ها بعد غرب از آن الگوبرداري نکرد. اما نکته قابل توجه در اين ميان اين است که اسلام مدت مديدي بخشي از اروپا بوده است، ابتدا در اسپانيا، سپس شبه جزيره بالکان و سهم بزرگي در تمدن آن داشته است؛ تمدني که اکثر ما اغلب به اشتباه گمان مي کنيم تماماً غربي است. اسلام در تمام حوزه هاي تلاش بشري، بخشي از گذشته و حال حاضر ماست. اسلام به ساخت و ايجاد اروپاي مدرن کمک کرده است. اسلام بخشي از ميراث ماست و چيزي جداي از آن نيست. .."

 

اينگمار کارلسون ، سفير سوئدي که در ترکيه به دليل کتابش با عنوان "اسلام و اروپا" شناخته شده است، مي گويد:

"... در دوران امپراتوري اندلسي، مسيحيان، مسلمانان و يهوديان در صلح و آرامش در کنار يکديگر زندگي مي کردند که بايد از آن به عنوان يک الگو در اروپاي حال حاضر استفاده کرد..."

 

اروپا و قلمرو اسلامي براي قرن ها ارتباطات نزديکي با يکديگر داشته اند. امروزه بسياري از تاريخ نگاران و جامعه شناسان اظهار مي دارند که اسلام مهم ترين دليل حرکت اروپا از دوران تاريکي و بي بصيرتي به دوران قرون وسطي و تلالو رنسانس (دوره تجدد ادبي و فرهنگي) بوده است. در زماني که اروپا در پزشکي، ستاره شناسي، رياضيات و بسياري ديگر از رشته هاي علمي عقب مانده بود، مسلمانان گنجينه بيکراني از علم و آگاهي و امکانات وسيعي براي پيشرفت را در اختيار داشتند.

ارتباطي که آنها با دنياي اسلام برقرار کردند، نخستين قدم به سوي تجديد حيات اروپا بود. اروپا که جهل و ناداني، درگيري و جنگ و استبداد بر آن حکمفرما بود، با تمدن پيشرفته و مترقي جهان اسلام مواجه شد و ديد که ساکنان آن هم بسيار موفق و متمدن هستند و هم کاملاً در رشته هاي پزشکي، اخترشناسي و رياضيات پيشرفته هستند، همان طور که در زندگي اجتماعي شان متمدن و پيشرفته بودند. آنها همچنين دريافتند ارزش هايي مانند تحمل و رواداري، فهم و درک متقابل، شفقت و دلسوزي و ازخودگذشتگي که در آن زمان بندرت در اروپا يافت مي شد، ابعاد مختلف اخلاقيات عالي و متعالي اي هستند که مسلمانان آن را ترويج مي کنند؛ کساني که به مسئوليت ها و وظايف ديني خود وقوف کامل دارند.

/ 0 نظر / 67 بازدید