جزییات فنی مانور چالش هزاره 2002

برای درک پیچیدگی شبیه سازی انجام شده که شامل نرم افزارهایی با قابلیت انسان-در-حلقه بود: مدل شامل بیش از 30 هزار موجود/آیتم بود که 8 محل واقعی، 17 محل شبیه سازی شده در دوساحل ایالات متحده منجمله یک آزمایشگاه شبیه سازی شناور بر روی کشتی فرماندهی کورونادو، رادربرمی گرفت.

بخش اصلی یگان دریایی واقعی(4ناوشکن و 1 ناو) در ساحل کالیفرنیا بود ولی به همین شکل یگان ضد زیردریایی متصل به آن بر علیه اهداف شبیه سازی شده در پرل هاربر عمل می کرد. یک یگان جنگ الکترونیک هوایی در پایگاه نلیس نوادا و دیگری در ساحل کالیفرنیا بود. اما یکی از جالبترین آنها،فرماندهی کل دفاع هوایی ناوگان بودکه برروی سامانه درحال ساخت برای ناو یواس اس آنتیتام مستقربودکه هنوز درکارخانه در گرینزبورو (کارولینای ش)قرار داشت وبراساس اطلاعات شبیه سازی تغذیه شده به آن عمل میکرد.یگانهای زمینی نیز درغرب وشرق آمریکاپراکنده بودند.

خودابزار شبیه سازی،نرم افزاری یکپارچه نبود:با صرف یکسال وقت(شامل 400 مورد رفع باگ اساسی)حداقل47(برخی منابع 42 تا60) نرم افزار مختلف شبیه سازی نیروهای هوایی،دریایی و زمینی به زیربرنامه هایی برای مبادله هماهنگ اطلاعات بایکدیگر برای شبیه سازی کلی میدان نبرد مجهز شده بودند.

AWSIM: برای شبیه سازی هوایی در سطح کل جبهه نبرد و آموزش مرتبط با نبردهوایی، با قابلیت دریافت ورودی همزمان از اپراتورها است. این ابزار براساس طول و عرض جغرافیایی در زمین بدون عوارض قادر به شبیه سازی دو طرفه نبردهوایی با مدلسازی اجزایی از قبیل هواپیما، پایگاه هوایی، موشک زمین به هوا، سامانه های دفاع هوایی نقطه ای، کشتیهاو سایتهای راداری است. خروجی های آن شامل موفقیت ماموریت تک تک هواپیماها، مصرف مهمات ونتایج ساختارمند شبیه سازی سناریوهای نبردهای هوایی با توان پیش بینی اثرات متقابل ده ها هواپیمابود.

CEM: نرم افزار شبیه سازی که می توانست اثر حمله به اهداف استراتژیک غیرنظامی(نیروگاه ها، پل ها و ...) و تاسیسات حیاتی را بر عملکرد سامانه های نظامی نشان دهد. این نرم افزار جریان نیرو و تجهیزات را به میدان نبرد شبیه سازی می کرد.

Clutter: نرم افزاری که می توانست هزاران شی/موجود متحرک توان پردازشی پایین شبیه سازی کند و هدف از استفاده از آن گیج کردن سنسورها و سامانه گردآوری اطلاعات با تولید ترافیک غیرنظامی و نظامی پشتیبانی و اثرمواردی مانند راهبندانها وتلفات غیرنظامی و ... بود.

NWARS: نرم افزاری که برای شبیه سازی واقعگرایانه عملیات های شناسایی و تامین گزارشهای دقیق از آنچه در میدان نبرد اتفاق می افتد است.SLAMEM نرم افزاری است که صرفا برای مطالعه C4ISR و موثر بودن روشهای شناسایی و انهدام موشک های زمین به زمین متحرک دشمن استفاده می شد.

عناصر دیگر شامل شبیه ساز JSTARSو ریوت جوینت(شناسایی میدان نبرد زمینی)،شبیه سازی اطلاعات مخابراتی و ماهواره ای درنتیجه سناریوهای مختلف نوشته شده برای دشمن که به یگان اطلاعات خود تغذیه شوند، شبیه سازی آواکس، مدیریت مهمات برروی ناوهواپیمابر و ...بود.

امابرای دادن قالبی به همه این آزمایشها،سناریویی نوشته شد تحت عنوان مبارزه با یک فرمانده محلی[سپاه] که پس ازوقوع زلزله وقطع ارتباط و آشفتگی درپایتخت،سربه شورش برداشته و با استفاده از نیروها وامکانات منجمله 4 گروه تروریستی در کشورهای منطقه تصمیم به اشغال جزایری گرفته است.

یگانهای هوایی مشارکت کننده ترکیبی از واقعی و مجازی بودند که بخش عمده یگانهای واقعای در پایگاه نلیس نوادا عمل می کردند.به عنوان مثال درحالی اف-16 های واقعی اهداف زمینی را مورد هدف قرارمیدادند، که اف-22 مجازی پوشش آنها را به عهده داشتند.

همزمان برای رعایت مقررات خطوط تجاری کشتیرانی،نوع خاص ومحدودی از شناورهای آبی خاکی واقعی به محل آورده شده بودند که فقط توان عملیات در نزدیکی ساحل را داشتند و درنتیجه کل ناوگان واقعی و ناوگروه هواپیمابر خیالی/ شبیه سازی شده متصل به آن به جای قرارگیری در بیرون افق دشمن که تاکتیک نیرویی دریایی از جنگ جهانی دوم بود،در موقعیت جغرافیایی واقعی،چسبیده به ساحل قرار گرفته بودند.یک باگ باعث می شود که موقعیت جغرافیایی یگانهای واقعی(چسبیده به ساحل) و نسبی یگانهای خیالی پشتیبان آنها، به عنوان پارامتر شبیه سازی وارد و کشتی هادههاکیلومترجلوترتصویر شوند.

ژنرال ون ریپر که در آن زمان 5 سال از بازنشستگی اش می گذشت به عنوان فرمانده نیروی قرمز عمل می کرد. او سعی کرد با اجتناب از فناوری(استفاده از پیک موتوری، مناره مساجد برای ارسال فرمان) و تاکتیکهای نامعمول(ترورسران کشورهای همسایه) و انتحاری نبرد را ببرد.

/ 0 نظر / 118 بازدید