مورخ غربی : ترویج بی حجابی بخشی از یک استراتژی استعماری و نژاد پرستانه است

"جون والاک اسکات"تاریخنگار مطرح در زمینه"مطالعات جنسیت"در تازه ترین کتاب خود به نام"سکس و سکولاریسم"، ادعاهای جامعه شناسان و سیاستمداران غرب مبنی بر بروز آزادی زنان در سیستم سکولاریستی امروز غرب یعنی جدایی دین از جامعه که حاصل آن در بی حجابی و عریان گری نمایش داده می شود را به چالش کشیده و آن را ناشی از تقابل افزاینده سلطه گران غربی با اسلام دانسته است. والاک اسکات می نویسد:

"... گفتمان سکولاریسم نقاب «برابری» بر چهره می‌گذارد تا به تقابل با اسلام بپردازد و به بهانه‌ آزادساختن زنان مسلمان به خاک و منابع کشورهای اسلامی چنگ بیندازد..."

جون والاک اسکات که از 30سال قبل با کتاب"جنسیت و سیاست تاریخ‌نویسی"(۱۹۸۸) به طور جدی به دنیای دانشگاهی معرفی شد، جوائز آکادمیک بسیاری نیز از جمله از سوی انجمن تاریخنگاران آمریکا دریافت داشته است.

والاک اسکات در کتاب جدید خود که سر و صدای محافل وابسته غربی را درآورده، برابری جنسیتی را یک تحمیل ناگزیر به سکولاریسم و مدرنیته غربی دانسته که به دلیل بروز مجدد قدرت سیاسی و اجتماعی اسلام در اواخر قرن بیستم مطرح شد و از آن روی که تاکید اسلام بر حجاب و پوشیدگی است، ظهور این برابری جنسیتی در بی حجابی و برهنگی تنها راهکار غرب برای تقابل با اسلام بود!

جون والاک اسکات پس از به چالش کشیدن سکولاریسم امروز و مدرنیته ادعایی ناشی از آن در غرب می نویسد:

"... در دوران حاضر و پایان جنگ سرد، «اسلام» را جانشین کمونیسم کردند تا در کارزار بزرگ تبلیغاتی و گفتمانی، سکولاریسم غربی مدعی شود که به «نجات زن مسلمان» از قیود سنت و دین آمده و می‌خواهد آزادی و برابری را برای آنها به ارمغان آورد. ترویج بی‌حجابی بخشی از این استراتژی استعماری و نژادپرستانه است که سکولاریسم در آن نقش عمده دارد..."

والاک اسکات درحالی که تبلیغات وحشتناک رسانه های غربی و برخی اذناب داخلی شان بر ایجاد برابری جنسیتی از طریق ترویج بی حجابی و بی بند و باری و عریان گری استوار بوده و حجاب اسلامی را یک تحمیل تبعیض آمیز استبدادی و قرون وسطایی بر زنان القاء می کنند، در کتاب "سکس و سکولاریسم" می نویسد:

"... گفتمان سکولاریسم در قرن بیست و یکم میلادی بر مبنای تضاد میان غرب واسلام استقرار یافته، تضادی که شکل بروز آن میان بدن‌های پوشیده در حجاب و بدنهای نپوشیده است. فقط زنانی که بدن‌شان را نپوشانده‌اند آزاد تعریف می‌شوند... اما بروز امیال و خواسته‌های زنان بی‌حجاب فقط در این گزینه خلاصه می‌شود که خود را مطابق نیاز و تمنای مردان عرضه کنند..."

در کتاب "سکس و سکولاریسم"، جون والاک اسکات بر این نکته اشاره دارد که زنان بی حجاب در کشورهای توسعه نیافته با باورنمودن ساده لوحانه سکولاریسم غربی، خود را تبدیل به یک شیء جنسی می کنند. او ادامه می دهد:

"... تضاد میان بدن‌های پوشیده و ناپوشیده مربوط به این نیست که زنان بی‌حجاب داری اراده و عاملیت جنسیِ مستقل هستند، بلکه راجع به این است که این زنان به شکل آگهی تجاری در دسترس‌بودن خود را از لحاظ جنسی اعلام کنند..."


/ 0 نظر / 199 بازدید